رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری


شاهان صفوی و زیارت

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 131-152

حسین ایزدی


مفهوم‌شناسی «بیعت» در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 135-162

محمود احمدنژاد؛ نعمت داورپناه


بررسی رویکرد صفویان در افزودن شهادت ثالثه به اذان

دوره 19، شماره 76، دی 1400، صفحه 147-176

10.22034/shistu.2022.530169.2053

علی اکبر کجباف؛ سید جواد عابدی شهری


بررسی ساختار و بلاغت نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی (1196ـ 1276ق)

دوره 13، شماره 51، آبان 1394، صفحه 119-135

منصوره رضایی؛ مجتبی دماوندی


جایگاه شیعیان در ساختار اجتماعی نیجریه

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 123-150

علی شیرخانی؛ سیدسعید هاشمی‌نسب


مناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 127-158

لیدا مودت؛ جواد موسوی دالینی


تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 135-158

موسی‌الرضا بخشی استاد خشی استاد


تحلیل گزاره‌های پرسشی خطبه فدکیه بر اساس نظریه «سرل»

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 137-166

روح الله صیادی نژاد؛ سید کاظم حسینی باصری


تأثیر ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران بر سیاسی‌شدن شیعیان عربستان

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 141-164

سیدابراهیم قلی زاده؛ هادی بادینلو


عمادالدین نسیمی و جایگاه او در شعر شیعی ترکی

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 143-170

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی


مشاغل و مناصب شیعیان در قرن‌های سوم تا ششم هجری قمری

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 147-166

مرضیه پروندی؛ حدیث جهانگیریان


نقد و بررسی مقاله عصمت از دایرة‌المعارف قرآن لایدن بر اساس آراء و مبانی شیعه

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 149-180

بی بی سادات رضی ده‌آبادی؛ نرجس جواندل