ملوک بهمنی و جایگاه تشیّع در دکن

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 101-130

خدیجه عالمی


سرگرمی و لهو در قرآن کریم

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 103-126

سیدحسین شرف الدین


اهل حق (یارسان) مطالعة مردم‌شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 103-134

سیدجواد امام جمعه‌زاده؛ سارا ویسی


مراسم عاشورا در کابل

دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 107-130

قاسم جوادی؛ سیدمحمدجمال موسوی


زن و مرجعیت تقلید از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 107-136

زین العابدین نجفی


تأثیر مهاجرت اشعریان بر تحولات اجتماعی قم

دوره 14، شماره 56، دی 1395، صفحه 109-138

سجاد دادفر؛ عیسی عبدی


خوانشی بر معانی واژگان سوگند در گفتمان علوی

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 97-122

فرشته فرضی شوب؛ زهره قربانی مادوانی


مطالعه تطبیقی اخلاق اقتصادی در مذاهب پروتستانتیسم و شیعه

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 99-126

هادی نوری؛ نیما میوه‌چی


جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی جدید عراق

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 107-140

علی آدمی؛ حوا ابراهیمی پور


مشروعیت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر در فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 119-142

محمدعلی میرعلی


بررسی شبهات مطرح در منهاج‌السنه درباره جنگ‌های امیرالمؤمنین

دوره 17، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 121-148

عبدالرحمن باقرزاده؛ عباس بخشنده بالی