موضوعات = الاهیات
کاربرد شأن عرفی فقها در فقه

دوره 20، شماره 79، مهر 1401، صفحه 39-62

10.22034/shistu.2023.556403.2263

مهدی منتظر قائم


طرح شیعه از علم دین

دوره 19، شماره 74، تیر 1400، صفحه 7-28

10.22034/shistu.2022.530404.2054

محمدهادی محمودی؛ شهرام پازوکی


ابتکار شیعه در تقسیمات چهارگانه حدیث ” نقد انگارۀ اقتباس از اهل سنت”

دوره 19، شماره 74، تیر 1400، صفحه 73-104

10.22034/shistu.2022.529870.2047

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ کامران اویسی؛ فرزاد دهقانی