کلیدواژه‌ها = عراق
رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری


جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی جدید عراق

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 107-140

علی آدمی؛ حوا ابراهیمی پور


سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی


شیعیان و فرصت‌ها و چالش‌های حضور آنان در آفریقا

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 107-146

سیده مطهّره حسینی