کلیدواژه‌ها = تشیع
تشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 239-258

حمید رضا مطهری؛ محمدعلی چلونگر


واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه‌مذهب صفوی در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 175-200

سیدمسعود شاهمرادی؛ محمدعلی چلونگر


بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان