کلیدواژه‌ها = امام علی
خوانشی بر معانی واژگان سوگند در گفتمان علوی

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 97-122

فرشته فرضی شوب؛ زهره قربانی مادوانی


پیامدهای اقتصادی جنگ‌های دوران خلافت امام علی‌

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 7-30

وجیهه گل‌مکانی؛ هادی وکیلی