نویسنده = عباسیان هراتی، علی اکبر
واکاوی جایگاه علمی و آموزشی ابن سکّیت

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 39-59

اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر عباسیان هراتی