نویسنده = تقی زاده داوری، محمود
رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری