نویسنده = خشی استاد، موسی‌الرضا بخشی استاد
تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 135-158

موسی‌الرضا بخشی استاد خشی استاد