نویسنده = حقیقت‌بین، مهدی
کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 69-98

ایمان قلندریان گل‌خطمی؛ مهدی حقیقت‌بین