نویسنده = امین مقدسی، ابوالحسن
بررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلّی و شهریار

دوره 14، شماره 54، تیر 1395، صفحه 95-114

ابوالحسن امین مقدسی؛ گلثوم تنها دوشانلو