نویسنده = حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی
تبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان

دوره 15، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 39-70

علی تقی زاده داوری؛ سیدمحمدعلی حسینی‌زاده؛ سیدعلی موسوی‌نژاد


مشروعیت و عدالت در اندیشه سیاسی شیعه: درآمدی بر مشروعیت عدالت‌بنیاد

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 87-118

سیدمحمدعلی حسینی‌زاده