نویسنده = سلیمانی آشتیانی، مهدی
تشیّع و پیشینه آن در بحرین

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 81-114

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی مهریزی