نویسنده = حسینی باصری، سید کاظم
تحلیل گزاره‌های پرسشی خطبه فدکیه بر اساس نظریه «سرل»

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 137-166

روح الله صیادی نژاد؛ سید کاظم حسینی باصری