نویسنده = هاشمیان‌فر، سیدعلی
بررسی مشارکت جوانان در مساجد با تأکید بر خانواده

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 33-70

سیدعلی هاشمیان‌فر؛ فریبا شایگان؛ مصطفی سعیدی