نویسنده = موسوی کراماتی، سیدمحمّدتقی
أنفسنا و معناشناسی تاریخی مفهوم آن در ادبیات دینی

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 211-238

محمّدجواد نجفی؛ سیدمحمّدتقی موسوی کراماتی