نویسنده = طاهری کل کشوندی، مسلم
رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری


ارزیابی ماهیت سیاسی ـ فکری جنبش شهید فخ در مقایسه با قیام کربلا

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 181-204

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمدرضا بارانی