نویسنده = جوادی، قاسم
مراسم عاشورا در کابل

دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 107-130

قاسم جوادی؛ سیدمحمدجمال موسوی