سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینة اشتراک سالانه مجله شیعه‌شناسی مبلغ 180000 ریال را به شماره حساب سیبای بانک ملّی 0101469494003 یا به شماره شبای IR280170000000223205956002به نام محمود-علی تقی زاده واریز نموده و فیش مزبور را به همراه اطلاعات و نشانی دقیق متقاضی به نشانی مؤسسه با پست یا نمابر یا ایمیل ارسال بفرمایید.