دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 7-168 
6. نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی