دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1398، صفحه 7-168