دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1397، صفحه 7-150 
5. خوانشی بر معانی واژگان سوگند در گفتمان علوی

صفحه 97-122

فرشته فرضی شوب؛ زهره قربانی مادوانی


6. جایگاه شیعیان در ساختار اجتماعی نیجریه

صفحه 123-150

علی شیرخانی؛ سیدسعید هاشمی‌نسب