دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 1-227