دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1395، صفحه 7-218