دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 7-230