دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 1-247 
1. ایرانیان و نقش کوفه در تشیّع آنان

صفحه 7-46

علی بابایی سیاب؛ حسین پوراحمدی


2. اشعریان و تأسیس نخستین دولت‌شهر شیعه

صفحه 47-80

علی‌محمّد حیدر سرلک؛ مهدی مهریزی


3. پراکندگی فرق و مذاهب تشیّع در کردستان

صفحه 81-100

کیومرث عظیمی؛ محمّدعلی چلونگر


6. روحانیت شیعه و مقایسة سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

صفحه 153-190

سیدجواد امام ‏جمعه‏ زاده؛ امیرمسعود شهرام‏ نیا؛ مجید نجات‏ پور


8. أنفسنا و معناشناسی تاریخی مفهوم آن در ادبیات دینی

صفحه 211-238

محمّدجواد نجفی؛ سیدمحمّدتقی موسوی کراماتی