دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1394، صفحه 1-188 
7. دفاع از حریم شاعران متعهد شیعه

صفحه 137-174

مسعود اقبالی؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند