دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 1-296 
7. ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه

صفحه 170-200

محمدجواد باقی زاده؛ عبدالله امیدی فر


8. ذبح و شکار، از منظر حقوق حیوانات در فقه شیعه

صفحه 201-232

سیدمحمدجواد وزیری فرد؛ احمد اولیایی


10. وحدت مذهبی ایرانیان در دورة صفوی

صفحه 259-282

احسان اشراقی؛ نصرت خاتون علوی