دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1393، صفحه 1-240 
2. نقدی بر کتاب ژئوپلیتیک شیعه

صفحه 35-76

نعمت الله صفری فورشانی؛ سید علیرضا عالمی


4. مراسم عاشورا در کابل

صفحه 107-130

قاسم جوادی؛ سیدمحمدجمال موسوی


6. شیعیان مالزی

صفحه 157-176

جلال درخشه؛ سیدعلی مرتضوی امامی زواره