بازشناسی هویت جغرافیایی و تاریخی رود فرات (با تاکید بر واقعه ی عاشورا )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

در تاریخ ، میان رودان از جایگاه مهمی برخوردار می باشد . رود فرات به دلایلی چون فاجعه ی عاشورا در باورهای مردمی از جایگاه رفیع و تقدس بیشتری برخوردار است . آشنایی با پیشینه ی تاریخی و حضور و جنس قبایل و اقوام و نواحی اطراف رود ، نزدیکی و دوری فرات با محل قیام عاشورا ، آگاهی از تمدن حواشی فرات و شناخت بهتر از جغرافیای حاشیه فرات مخصوصا ترعه ها و کانال های آب رسانی در ناحیه ی نینوی از نکات اصلی این مقاله می باشد. ساکنان نواحی فرات در قرن اول هجری قمری بسیار نا متجانس و از یکپارچگی برخوردار نبودند و در نهایت درک صحیحی از وقایعی چون قیام عاشورای سال 61 هجری نداشتند . در هنگام قیام عاشورا ترعه ها ی فرات آب بسیاری داشته و مسیر حرکت اسرای کربلا به سمت شام در حاشیه ی فرات به یقین ، بیشتر نزدیک است .

کلیدواژه‌ها