فقه سیاسی و نظریه «دولت»

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 7-38

سید صادق حقیقت


شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجة اثناعشری)

دوره 10، شماره 40، دی 1391، صفحه 31-60

روح‌الله رنجبر شیرازی؛ فاطمه جان احمدی


واکاوی جایگاه علمی و آموزشی ابن سکّیت

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 39-59

اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر عباسیان هراتی


غالیان و تأثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ قرآنی شیعه

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 39-74

علیرضا رستمی هرانی؛ سید رضا مؤدّب


شیعیان اسماعیلی و حضور تاریخی آنان در سیسیل

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 41-62

محمّدرضا زارع


غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


شکل‌شناسی الاهیات اسماعیلیه

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 55-86

محمد بهرامی


تحلیلی بر ماهیت تغییر در ادبیات کنشگران سیاسی حزب الله لبنان

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 61-86

محمدعلی میرعلی؛ هادی معصومی زارع


تبیین اندیشه شیعی در سه دهه نقاشی ایران دوره معاصر (57 ـ 87ش)

دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 63-102

حسنعلی پورمند؛ علی ایدی


حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای «مولی» در آن از منظر شیعه

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 63-82

اصغر غلامی؛ رضا برنجکار


واکاوی روابط فضل بن سهل با امام رضا

دوره 18، شماره 71، مهر 1399، صفحه 73-96

سید علاالدین شاهرخی