نویسنده = محمد علی چلونگر
تعداد مقالات: 1
1. نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی